BIO     PORTFOLIO     KONTAKT

Projektuje i wykonuje murale, obrazy, ilustracje. Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy, zajmuje się również edukacją artystyczną oraz społeczną funkcją sztuki. Prowadził warsztaty min. dla: polsko-ukraińsko-mołdawski projekt ARTDROME Ługańsk 2012, Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK 2011, BWA Tarnów 2016,  Fundacja Artica 20013-2019, Fundacja Ukraińska-Monachium 2017, Dworek Białoprądnicki 2018, Muzeum Krakowa 2018, FOCA Festiwal, Kraków 2018, Kolegium Europejskie 2020. Kurator wystaw: Muzeum Galicja, Kraków 2014, Małopolski Ogród Sztuki, Kraków 2016, MUR-ART Cieszyn 2018, Voyage with friends, Kraków2019. Jego prace znajdują się min. w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W 2020 otrzymał stypendium Miasta Krakowa.

 

Ilustracje do książek:

„Czarowne opowieści” Kielce 2018

„Baśnie, których nie czytano dziewczynkom” Wydawnictwo Dwukropek, 2019

„Nie tylko Schemat” PWN 2022

 

Wybrane wystawy indywidualne:

Urban Chapels” galeria Onamato, Kraków 2013

"NOUMEN" Art Agenda Nova, Kraków 2014

"Duchacy" Mimika-Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2015

"Habitat" Urban Spree Gallery, Berlin 2016

“Uniwersy” Krakers

“Voyage with friends” Księgowość Polska, Kraków 2020

 

 

Wybrane wystawy zbiorowe: 

Galeria forty/forty, Warszawa 2014

Graffiti vs Street Art” - Zachęta, Lublin 2011,

Young Polish Art, Limerick 2015,

20 lecie Domu Krakowskiego, Norymberga 2016

Punkt wyjścia. Wystawa street artu którego nie ma. – ZPAP, Kraków 2017

„Na podwórka” D83 gallery, Krakers, Kraków 2018

„Ziomki i przyjaciele” N22 i 029 gallery, Warszawa 2018

„I zjazd futurofobiczny” Lem, Drożdżownia, Kraków 2021

„Obrazy ze składu” Galeria Vauxhall-CSW Wiewiórka, Kraków-Krzeszowice 2022

Wystawa płyt winylowych, Galeria koloru, Warszawa 2022

„ZinFest” CSW Wiewiórka, Kraków 2022

 

Wybrane aukcje Charytatywne:

 

„Stawiamy na łapy” Kraków 2018

Aukcja Wielkiego Serca, Kraków 2013-2020

ASP-UJ dla Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków2020

„Kraków dla zwierzaków” Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020

„Koncert Charytatywny dla Madzi” Dworek Białoprądnicki, Kraków 2020

„Dzień dla życia-Krwiodastwo”, Dworek Białoprądnicki, Kraków 2019

Fundacja AutyzmUp, Kraków 2020

WOŚP 2019, 2021

Zupa dla Ukrainy, CSW Wiewiórka, Kraków 2022

 

Wybrane realizacje wielkoformatowe:

 

Manufaktura „Intergalactic” format 30x11m, Łódź, 2016

20 lecie domu krakowskiego, Norymberga 2016

„Rokitnik” Wodzisław Śląski 2018

„Kościuszko i Ludwika-alternatywna historia” Hearth-Dworek Białoprądnicki, Kraków 2018

„Wolf ghost” Monachium 2016

„Egzogalaktyczny podróżnik” MINDSPACE, Warszawa 2017

„Folklor małopolski” Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2018

„Carmen” Medicine, 101 murali dla Krakowa, Kraków 2019

„Powrót Franciszka Malinowskiego” 9hills, Chełmno 2019

„Powrót Twardowskiego” Muzeum Krakowa, 2019

„Miłość w czasach zarazy” Big Book, Warszawa 2020

„Ada Sari” Siew-MCK Sokół, Nowy sącz 2020

„Horny place 2b” CSW Wiewiórka, Kraków 2020

„Duch Małgorzaty ratuje Behemota” Otwarty Sochaczew, 2021

„Cleaning witch” Ambasada Polski w Lizbonie, 30 lecie grupy V4, Muro2021, Lizbona 2021

„Space spirits” Krakowskie przedmieście 46, Warszawa 2021

„World is yours” Brave Kids Festival, Wrocław 2021

„2gether” VML&R, Kraków 2021

„Bird resurrection” ROW, Wodzisław Śląski 2021

"Ide-a" Starowiślna 47, Kraków 2022

“Apollo” Na podstawie witrażu Stanisława Wyspiańskiego, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, 2022

 

 

 


Designs and creates murals, paintings and illustrations. Since the end of the 90s, active in the field of street art, he is also involved in artistic education and the social function of art. He conducted workshops for: Polish-Ukrainian-Moldavian project ARTDROME Luhansk 2012, Museum of Contemporary Art MOCAK 2011, BWA Tarnow 2016, Artica Foundation 20013-2019, Ukrainian-Munich 2017 Foundation, Dworek Białoprądnicki 2018, Museum of Cracow 2018, FOCA Festival, Cracow 2018, College of Europe 2020. Curator of exhibitions: Galicja Museum, Cracow 2014, Malopolska Garden of Arts, Krakow 2016, MUR-ART Cieszyn 2018, Voyage with friends, Cracow 2019. His works are in the collection of the Museum of Contemporary Art in Cracow. In 2020, he received a scholarship from the City of Cracow.

 

Illustrations for books:

"Charming tales" Kielce 2018

 "Tales that have not been read to girls" Dwukropek Publishing House, 2019

"Not only a Scheme" PWN 2022

 

Selected individual exhibitions:

"Urban Chapels", Onamato gallery, Cracow 2013

'NOUMEN' Art Agenda Nova, Cracow 2014

"Duchacy" Mimika-Teatr im. Juliusz Słowacki, Cracow 2015

"Habitat" Urban Spree Gallery, Berlin 2016

"Universes" Krakers, Cracow 2017

"Voyage with friends"Counthouse Polska, Cracow 2020

 

 

Selected group exhibitions:

Forty / forty gallery, Warsaw 2014

"Graffiti vs Street Art" - Zachęta, Lublin 2011,

Young Polish Art, Limerick 2015,

20th anniversary of the Cracow House, Nuremberg 2016

“The starting point. Street art exhibition that does not exist” - ZPAP, Cracow 2017

"Na courtyards" D83 gallery, Krakers, Cracw 2018

"Homies and friends" N22 and 029 gallery, Warsaw 2018

"First Futurophobic Congress" Lem, Drożdżownia, Cracow 2021

"Pictures from Stock", Galeria Vauxhall-Center for Contemporary Art Wiewiórka, Cracow-Krzeszowice 2022

Exhibition of vinyl records, Galeria Koloru, Warsaw 2022

"ZinFest", CCA Wiewiórka, Cracow 2022

 

Selected charity Auctions:

 

"We put on paws" Cracow 2018

Big Heart Auction, Cracow 2013-2020

Academy of fine arts-Jagiellonian University for the University Hospital, Craców2020

"Cracow for Pets" Dworek Białoprądnicki, Cracow 2020

"Charity Concert for Madzia" Dworek Białoprądnicki, Cracow 2020

"A Day for Life-Bloodstream", Dworek Białoprądnicki, Cracow 2019

AutyzmUp Foundation, Cracow 2020

WOŚP 2019, 2021

“Soup for Ukraine”, CCA Wiewiorka, Cracow 2022

 

Selected large-format projects:

 

Manufaktura "Intergalactic", size 30x11m, Lodz, 2016

20th anniversary of the Krakow house, Nuremberg 2016

"Rokitnik" Wodzislaw 2018

"Kościuszko and Ludwika-alternative history" Hearth-Dworek Białoprądnicki, Cracow 2018

"Wolf ghost" Munich 2016

"Exogalactic traveler" MINDSPACE, Warsaw 2017

"Malopolska Folklore", Malopolska Institute of Culture, Cracow 2018

"Carmen" Medicine, 101 murals for Cracow, Cracow 2019

"The Return of Franciszek Malinowski" 9hills, Chelmno 2019

"Return of Twardowski" of the Cracow Museum, 2019

"Love in the times of plague" Big Book, Warsaw 2020

"Ada Sari" Siew-MCK Sokół, Nowy Sacz 2020

"Horny place 2b" CCA Wiewiórka, Cracow 2020

"Małgorzata's Ghost Saves Behemoth" Open Sochaczew fundation, 2021

"Cleaning witch" Polish Embassy in Lisbon, 30th anniversary of the V4 group, Muro2021, Lisbon 2021

"Space spirits" Krakowskie Przedmieście 46, Warsaw 2021

"World is yours" Brave Kids Festival, Breslau 2021

"2gether" VML&R, Cracow 2021

"Bird resurrection" ROW, Wodzislaw 2021

"Ide-A" Starowislna 47, Cracow 2022

"Apollo" Based on the stained glass of Stanislaw Wyspianski, Cracow Medical Society, 2022


murale

obrazy

projekty

street art

PageLines